ÜBERSETZUNGSBÜRO FÜR TSCHECHISCH UND DEUTSCH

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • CZ-602 00 Brno
  • Tschechische Republik
  • Ansprechpartner:
  • Mag. Pavel Mašarák
E-Mail:
Tel.:+420 542 211 454
Mobil:+420 605 803 327
Über uns | Impressum

Übersetzungen Tschechisch / Deutsch | Erstellung und Verwaltung von Wörterbüchern

Das richtige Übertragen von Fachtermini ist ein wichtiger Grundpfeiler für eine gute Übersetzung. Wir schenken daher dem sorgfältigen Überprüfen der Terminologie und der Erstellung von terminologischen Datenbanken besondere Aufmerksamkeit.

Benötigen Sie ein eigenes Wörterbuch?

Herkömmliche Wörterbücher, wie sie im Buchhandel erhältlich sind, genügen den Bedürfnissen einer auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisierten Firma kaum jemals. Zusammen mit der Übersetzung können Sie daher bei uns die Erstellung eines Firmen- bzw. projektbezogenen deutsch-tschechischen und/oder tschechisch-deutschen Wörterbuches in Auftrag geben. Direkt während des Übersetzens werden wir in diesem Fall wichtige Fachtermini in Ihre eigene Begriffsdatenbank eintragen, die wir Ihnen danach zusammen mit der Übersetzung zur Verfügung stellen. Im Falle einer fortdauernden Zusammenarbeit werden wir die Datenbank natürlich regelmäßig aktualisieren.

CZAU.NET Term – Anfangsbuchstabe A

Unser eigenes tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Wörterbuch mit dem Namen CZAU.NET Term enthält Tausende von Wörtern und Wortfolgen aus der tagtäglichen Übersetzungspraxis. Im Folgenden führen wir nur einige Beispiele an – das komplette Wörterbuch ist nur unseren Mitarbeitern zugänglich.

Deutsch-Tschechisch: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tschechisch-Deutsch: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ab sofort, per sofort, mit sofortiger Wirkungs okamžitou platností
ab Werkze závodu
Abdichtstoff, derhmota pro utěsnění
Abendspitze, dievečerní špička
Abfall aus Haushaltenkomunální odpad
Abfall aus Industrie und Gewerbeprůmyslový odpad
Abfall aus Industrie und Haushaltenprůmyslový a komunální odpadu
Abfallbehandlungnakládání s odpady
Abgasemissionenemise odpadních plynů
Abgaswertehodnoty odpadních plynů
abgelaufene Lebensmittel, Pl.prošlé potraviny
Abgießgewicht, daslicí hmotnost
Abhängigkeitsbericht, derzpráva o propojených osobách; zpráva o vztazích
Abhilfe, dienáprava
Abhollagervýdejní sklad
abklemmenodpojit ze svorek
ablehnende Haltungodmítavý postoj
Abluftodpadní vzduch
Abluft, dieodváděný vzduch
Abluftventil, dasvýstupní vzduchový ventil
Abperleffektodperlovací efekt
abrechnenvyúčtovat
Absauganlageodsávací zařízení
Abschlagsanforderungdílčí platba
Abschlagszahlung, diedílčí platba; splátka
Abschreibungen durchführenzaúčtovat odpisy
Absicherung des Baus, diezabezpečení stavby
Absicht ist nicht versicherbarúmyslné zavinění nelze pojistit
Absicht ist nicht versicherbar.Úmyslné zavinění nelze pojistit.
Absichtserklärungmemorandum o porozumění
Absorber, derabsorbér
Absorberfläche, dieabsorpční plocha
Absorptionskältemaschineabsorpční chladicí stroj
Abstandshalterdistanční držák
Abstützverlängerungprodložení opěry
Abwärme, dieodvedené teplo
Abwärmerückgewinnungrekuperace odpadního tepla
abweichende Regelungodchylná úprava
Abwesenheit, diedoba nepřítomnosti
Abwesenheiten, Pl.doby nepřítomnosti
Abwesenheitstag, derden nepřítomnosti
Abwrackprämiešrotovné
AC-Nennleistung der Wechselrichterjmenovitý výkon AC střídačů
Acrylharzakrylátová pryskyřice
Adler, derorlice
Adressenfensteradresové pole
Adressierung, dieadresování
adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX), Pl.adsorbovatelné organické sloučeniny halogenů, halogenované organické sloučeniny
AGodběratel (Auftraggeber)
AGa.s.
AG [Auftraggeber] ist ferner verpflichtetodběratel se dále zavazuje
Ahornjavor
Ähren lesensbírat klásky
Ährenlesensbírat klásky
Achseosa
AK = Anschlusskasten, derpřipojovací krabice, připojovací skříň
akční veličinaStellgröße
Akkordlohn, derúkolová mzda
Akkusäure, dieakumulátorová kyselina
aktiviertzapnutý
Aktivitäten zur Publizitätpropagační aktivity
Aktivkohleaktivní uhlí
Aktivkohlefilterfiltr s aktivním uhlím
Akustik - Messung der Schallabsorption im HallraumAkustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
Akustik - Schallabsorber für die Anwendung in GebäudenAkustika - absorbéry zvuku používané v budovách
akustische Entkoppelungpřerušení akustické vazby
akustische Signaleinrichtungzařízení pro akustický signál
akustischer Signalgebersiréna
Akutmedizinurgentní medicína
Alarm auslösenvyhlásit poplach
Alarmsignalalarmový signál
Alle Rechte vorbehalten.Všechna práva vyhrazena.
Allergologie und klinische Immunologiealergologie a klinická imunologie
allgemeinvšeobecné informace
Allgemeine LieferbedingungenVšeobecné dodací podmínky
alliierte Verbändespojenecké svazy
Allodialgüterdeskové statky
Altenheime mit Sonderpflegedomovy důchodců se zvláštním režimem
Altkartonband, daspás na použité krabice
Ambrosetti-FunktionAmbrosettiho funkce
ambulante Behandlungambulantní ošetření
Ameisensäure, diekyselina mravenčí
Ammoniumkarbonat, dasuhličitan amonný
Ammoniumperchlorat, daschloristan amonný
Ammoniumphosphat, dasfosforečnan amonný
Ammoniumsulfat, dassíran amonný
amorphe Zelleamorfní článek
amorphes Siliziumamorfní křemík
Amortisierung, dieamortizace
AmtsblattÚřední věstník
Amtsgericht, dasokresní soud [tj. soud prvního stupně, odpovídá v ČR okresnímu soudu]
Amtsnachfolgernástupce v úřadě
ANdodavatel (Auftragnehmer)
an andere Mieter weiterbelastenpřefakturovat jiným nájemníkům
Analog gilt, dass ...Analogicky platí, že ...
Anästhesie-Gasauffangsystem (AGSS)systém odvodu anestetických plynů (AGSS)
Anästhesie-Gasauffangsystem (AGSS)systém odvodu anestetických plynů (AGSS)
Anästhesieausstattunganesteziologické vybavení
Anästhesiegasanestetický plyn
Anästhesiemittelanestetikum
anästhetische Beatmungsgaseanestetické plyny
anästhetische Mittelanestetické prostředky
anerkannte Regeln der Technik, Pl.obecně uznávaná technická pravidla
Anerkennungsurteil, dasrozsudek pro uznání
Anfahrverlusteztráty při rozběhu
Anfangsbestand, derpočáteční stav
Angebotsbewertung, diehodnocení nabídek
Angebotsbindefrist, die; Bindefrist des Angebots, diedoba závaznosti nabídky
Angehörige, derosoba blízká
angeschlagennalomený
angeschlagene Gesundheitnalomené zdraví
angrenzende Teile, Pl.styčné části
Anhaltspunktezáchytné body
Ankaufvýkup
Ankauf von Unfallfahrzeugenvýkup havarovaných vozidel
Ankaufspreisvýkupní cena
Ankerbügelkotevní třmen
Ankerstabschlüsselklíč pro kotevní tyč
Anlagekonzept, daskoncepce zařízení
Anlagenkonten, Pl.majetkové účty
Anlageschema, dasschéma zařízení
Anlagevarianten, Pl.varianty zařízení
Anlaufstelle, diekontaktní místo
Anlaufstromnáběhový proud
anlegenzaložit [databanku...]
anliegende Kleidung mit Schnittschutzpřiléhavý oděv s ochrannou vložkou proti pořezání
Anmaischgrube, diehomogenizační jímka
Anmeldestation, diepřihlašovací stanice
Annahmeverzugprodlení s převzetím
Anpassungsrichtlinie, dieharmonizační směrnice
anprangernpranýřovat
Anpressdruckpřítlak
Anpressdruckpřítlak
Anregungsquelle, diezdroj buzení
Anreiz, derpobídka
Ansaugfilterkasten, dernasávací filtrační skříň
Ansauglamellenhut, dernasávací lamelový hřib
Anschaffungskosten, Pl.pořizovací cena
Anschläger, dervazač
Anschluss-Konfiguration, diekonfigurace přípojek
Anschlüsse verbindenspojit přípoje
Anschlusskabel, daspřívodní kabel
Anschlussstutzenpřipojovací hrdlo
Anschlussstutzen, derpřipojovací hrdlo
Anschlusswerberžadatel o připojení
Anstellwinkel, derúhel sklonu
anteilige Abschreibungpostupné odepisování
antidetonační odolnostKlopffestigkeit
Antipanikbeleuchtung, dieprotipanikové osvětlení
Antrag in Beantragungžádost se [nyní] posuzuje
Antriebsgaspohonný plyn
Anwendungsnorm, dieprováděcí norma
Anwendungsordner, dersložka dat místních aplikací
Anzeigefeldsvětelný indikační panel
Anzeigezettel, dersčítací operát, sčítací arch
Anzugsmoment, dasutahovací moment
Aperturfläche, diejímací plocha
APL‐VentilAPL ventil
Apothekenwesenlékárenství
Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren, dasjednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti
Arbeitnehmerüberlassungsvertragsmlouva o dočasném přidělení zaměstnance
Arbeitsbereich, derpracovní úsek
Arbeitsentwurf, derpracovní návrh
Arbeitsfenster, daspracovní okno
Arbeitsgemeinschaft, diepracovní skupina
Arbeitsort, dermísto výkonu práce
Arbeitsplatzbeschaffung, dietvorba pracovních míst
Arbeitsspeicheroperační paměť
Arbeitsspeicher, deroperační paměť
Arbeitsteilung, diedělba práce
Arbeitsweise der Europäischen Unionfungování Evropské unie
Arbeitszeitkontokonto pracovní doby
Arbeitszeitregelungrozvržení pracovní doby
Argumentationsstrangargumentační linie
Archivbenutzerbadatel
Armeeformationarmádní útvar
Armierungsvliesvyztužovací tkanina
Arten der medizinischen Hilfsmitteldruhy zdravotnických prostředků
Aryknorpelhlasivková chrupavka
Ärztliche Direktorenředitelé pro lékařskou péči
ärztlicher Direktorředitel pro lékařskou péči
ärztlicher Direktorředitel pro lékařskou péči
Arztwahlvolba lékaře
Asbestose, dieazbestóza
Asiatischer Elefantslon indický
Asien-Pazifik, derpacifická Asie
Äskulapnatteružovka stromová
AT-Teile = Austauschteilenáhradní díly
Atemgeräuschdýchací šelest
Atemschutz, derochranné prostředky dýchacích orgánů
Atemsystemdýchací soustava
Atemvolumendechový objem
Ätheréter
atmosphärische Elektrizitätatmosférická elektřina
Atmungsratedechová frekvence
Atmungssystemdýchací soustava
Atmungstraktdýchací trakt
Audioquelle, diezdroj zvuku
Auerochse, dertur
auf Anforderungna požádání, na vyžádání
auf bzw. abrundenzaokrouhlit
auf der Walzna zkušené
auf die Walzna zkušenou
auf einen Blickv kostce
auf einen Blickv kostce
auf einer Deponie ablagernvyvézt na skládku
auf rechtsfreiem Raumv právním vakuu
auf Stoßtěsně k sobě, přesně vedle sebe
Aufbewahrungsfristdoba archivace
Aufgabenbereichpůsobnost
aufgepeitschtvybičovaný [např. nacionalismus]
Aufhängeprofilzávěsný profil
Aufhängeschuhzávěsná patka
Aufhebungsbestimmungzrušovací ustanovení
Aufheizen des Substrates, dasohřev substrátu
Aufnahmelagerzáchytný tábor
Aufnehmerpunkt, derbod příjmu
aufrechnenvzájemně započíst
Aufrechnung, die(vzájemný) zápočet pohledávek se závazky
aufschiebend bedingts odkládací podmínkou
aufschiebende Bedingungodkládací podmínka
aufschiebende Wirkungodkladný účinek
Aufsparrendämmungnadkrokevní izolace
Aufsteckschlüsselnástrčný klíč
aufsteigende Feuchtigkeitvzlínající vlhkost
Aufstellfläche, dienástupní plocha
Aufstellungustavení [stroje]
Auftragsbestätigungpotvrzení objednávky
Aufwachphasefáze probouzení
aufwandswirksam buchenzaúčtovat do nákladů
Aufwärmzykluscyklus ohřevu
Aufzäumen des Pferdes vom Schwanzvzít za špatný konec
Aufzeichnung, dieevidence
Aufzugsschacht, dervýtahová šachta
augenscheinlichočividný
Ausatmungsminutenvolumenminutový exspirační objem
Ausatmungsphasevýdechová fáze
Ausatmungsratevýdechová rychlost
Ausatmungsströmungvýdechový průtok
Ausbildungprovedení
ausbuchenodúčtovat
Ausdehnungsgefäß, dasexpanzní nádoba
Ausdehnungskoeffizientsoučinitel roztažnosti
Ausfallmusterreferenční vzorek
Ausführungsvorschriftprováděcí předpis
Ausgangsgröße, dievýstupní veličina
Ausgangsleitungen, Pl.rozvody výstupů
Ausgangsrechnungen, Pl.vydané faktury
ausgeglühtvyžíhaný
ausgelassennenuceně
ausgelegtdimenzovaný
Ausgleichsverfahren, dasvyrovnací řízení
Auskraglängedélka vyložení
Auslandsdienstreise, diezahraniční pracovní cesta
Auslassvyústka
Auslassvyústka
Auslaufventilvýtokový ventil
Auslegung, dieprovedení, konstruování, dimenzování
Auslegungssache, dievěc výkladu
Auslegungstemperatur, diedimenzovací teplota
Aussage zu gefährlichen Stoffenvyjádření nebezpečných vlastností látek
Außenanwendung, dievenkovní použití
Aussenluftvenkovní vzduch
Außenluft-Temperaturfühlersnímač teploty venkovního vzduchu
Außenmauer, dievnější zeď
Außentemperatur, dievenkovní teplota
äußere und innere Abnahmestelle, dievnější a vnitřní odběrní místo
äußere Wasserabnahmestellevnější odběrní místo vody
äußerer Einsatzwegvnější zásahová cesta
Ausschusslandtag, dergenerální sněm
ausschüttenvyplatit [zisk]
ausschweifendes Lebennezřízený život
Ausstellungstafel, dievýstavní panel
Austauschpraktikumvýměnná praxe
Ausübung der Option, dievyužití opce
Auswahlliste der Vorlagen, dieseznam předloh
Auswerfer, dervyhazovač
Auswuchsporostlé obilí
Auszug, dervýběr
Autoaufzug, derautovýtah
Autoklavierungsterilizace horkou parou pod tlakem
AVRAG = Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, dasSpolkový zákon o přizpůsobení pracovněprávních smluv [Rakousko]

Die hier der Öffentlichkeit zugängliche Version von CZAU.NET Term umfasst zurzeit 3518 Einträge, welche aus der Übersetzungspraxis hervorgegangen sind. Die Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Grundwortschatz ist nicht enthalten. Vielleicht finden Sie hier jedoch die Übersetzung eines Fachausdrucks oder einer Redewendung, die Sie in anderen Wörterbüchern vergebens suchen würden.

Haben Sie einen Fehler gefunden? Benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail: info@czau.net.