PŘEKLADATELSKÁ KANCELÁŘ – SPECIALISTA NA NĚMČINU

CZAU.NET
  • Jakubská 1
  • 602 00 Brno
  • Kontaktní osoba:
  • Mgr. Pavel Mašarák
E-mail:
Tel.:542 211 454
Mobil:605 803 327
Více o kanceláři

Překlady němčina / čeština | Rady pro zadavatele překladů

Dobrý překlad Vám prokáže cenné služby, špatný může naopak zcela znehodnotit Vaši dosavadní práci. Vyplatí se proto dbát doporučení překladatele.

Kvalita překladatelské práce nezávisí jen na schopnostech překladatele, ale i na spolupráci zadavatele překladu. Dovolujeme si proto nabídnout několik rad z dlouholeté praxe, které Vám pomohou dosáhnout dokonalého výsledku.

Pasti a tipy

Vybavte překladatele informacemi

Jsou k dispozici předchozí překlady? Máte interní firemní slovník odborných pojmů? Můžete překladateli ukázat produkty nebo poslat fotografie? Překladatel se musí stát odborníkem na Vaši věc, aby odvedl dobrou práci. K tomu potřebuje tzv. referenční materiály, tedy např. prospekty, obrázkové katalogy, terminologické databáze apod. Snažte se poskytnout překladatelské firmě maximum informací o předmětu překladu. Uveďte, na koho se překladatel v případě potřeby může obrátit s prosbou o konzultaci.

Důvěřujte překladateli

Kvalitní překlad vyžaduje spolupráci překladatele a zákazníka založenou na vzájemné důvěře. Překladatele si pečlivě vyberte, ale potom mu důvěřujte. Netajte před překladatelem interní informace, které mohou být rozhodující pro správné přeložení dokumentu. Čím více bude překladatel vědět, tím lépe text přeloží. Mlčenlivost je jedním z pilířů dobré pověsti, a tím i živobytí překladatele.

Není překlad jako překlad – jen pro informaci nebo k publikování?

Před zadáním překladu zvažte, jaký překlad a pro jaký účel potřebujete. Podle rakouské překladatelské normy ÖNORM D 1200 se na základě jazykových parametrů rozlišují 3 základní stupně vypracování překladu, které se liší náročností, a v důsledku toho i cenou:

Můžete nejprve požadovat jen tzv. informativní překlad, kdy překladatel pouze shrne informace relevantní pro určitý účel použití a/nebo přeloží relevantní místa v textu. V každém případě překladateli vždy sdělte, pro jaký účel a jakou cílovou skupinu je překlad určen.

Editovatelné soubory místo PDF

Formáty PDF nebo PSD jsou určeny pouze k přenosu dokumentů, nikoli k jejich zpracovávání. I když překládáme i dokumenty v PDF, je pro obě strany mnohem výhodnější překládat otevřené, editovatelné soubory. Překladateli se bude snáze pracovat a Vy výrazně ušetříte díky použití CAT nástrojů, jako je např. MemoQ. Při použití otevřených souborů navíc zůstane v překladu přesně zachováno formátování výchozího textu.

Překlady webových stránek – nestačí jen uvést adresu

Chcete-li nechat přeložit webové stránky do němčiny, poskytněte překladateli přímo soubory se zdrojovým kódem. Není-li to možné, zkopírujte text ze stránek do Wordu. Pouhá adresa stránek na internetu nestačí, protože není výchozím textem a mohlo by dojít k neshodám při vyúčtování.

Rozsah překladu – uveďte počet slov

Chcete-li se informovat na cenu překladu, aniž byste zasílali text na ukázku, sdělte překladateli, kolik slov text obsahuje. Nezkušení zadavatelé překladů často uvádějí, kolik mají „stran A4“. To ale překladateli mnoho neřekne – jedna tisková strana může být hustě popsaná, nebo na ní naopak může být jen pár řádků. Rozsah překladu a tedy i cena tak mohou být velmi rozdílné. Směrodatný je proto počet slov, příp. počet normostran, které překladatel vypočte z počtu slov a počtu znaků bez mezer. Počet normostran = (počet slov + počet znaků bez mezer) ÷ 1800.

Překlad nemusíte objednat v nejbližším okolí

Díky internetu máte možnost vybrat si dodavatele překladů nikoli podle adresy, ale podle kvality nabízených služeb. Výběr se tak mnohonásobně rozšiřuje – ve Váš prospěch. Mnoho svých zákazníků známe pouze z e-mailů, a přesto nám plně důvěřují. Kromě výměny dokumentů elektronickou poštou můžete využít také náš FTP server. Na dálku můžete obdržet i soudně ověřený překlad – rádi Vám ho zašleme na dobírku.

Rozlišujte překlad a tlumočení

Překladatel není totéž co tlumočník. Překladatel převádí do jiného jazyka psaný text, tlumočník mluvený. Jedná se sice o příbuzné profese, jejichž společným základem je výborná znalost cizího jazyka, k oběma jsou však potřeba zčásti rozdílné schopnosti. Tlumočník pracuje před publikem, musí si zapamatovat, co bylo řečeno a co nejpřesněji to ihned vyložit v cizím jazyce. Překladatel musí promyslet a správně převést psaný text. Pracuje hlavně u počítače a v knihovnách.